امکانات و خدمات سالن تشريفات

ترانسفر فرودگاهی

انتقال مسافر از درب منزل تا فرودگاه و هنگام برگشت از فرودگاه تا منزل در جايگاه تشريفات اختصاصي فرودگاه

پذیرایی

پذيرايي از مسافر و همچنين استفاده از سلف سرويس رايگان در جايگاه تشريفات

ترمینال تشریفات سپهر

مکان پذيرايي از مستقبلين و مشايعين در سالن تشريفات ، قبل و بعد از انجام پروازمکان پذيرايي از مستقبلين و مشايعين در سالن تشريفات ، قبل و بعد از انجام پرواز

عضویت

آدرس
اطلاعات تماس
رزرو سریع
   ترمینال مشهد
    98 912 090 2702+
    98 912 090 2802+

   ترمینال اصفهان
    98 912 090 8500+